Holi Barn am Newidiadau'r Heddlu

Mae heddlu'r Gogledd wedi amlinellu rhai o'r newidiadau maen nhw'n ystyried i geisio arbed miliynau o bunnau...


Hynny'n dilyn adolygiad gwariant y llywodraeth. 

Maen nhw'n amcangyfri y bydd un ym mhob saith o swyddogion yr heddlu yn colli eu gwaith ac un ym mhob pedwar o'u staff hefyd.  Bydd yna newidiadau i adeiliadau'r heddlu gyda heddweision yn cael eu anfon o naw canolfan penodol.

Mae Awdurod Heddlu Gogledd Cymru yn holi barn y cyhoedd am y newidiadau.  Mae gan bobl tan ddiwedd Ionawr i gynnig sylwadau a syniadau.

Mae dogfen friffio sy'n nodi'r heriau sy'n wynebu'r heddlu a'r materion sy' angen eu datrys ar gael i'w lawr lwytho o www.nwalespa.org.

Creu Trafodaeth

Meddai Alun Lewis, Cadeirydd Awdurdod yr Heddlu:

"Nod y papur briffio yw creu trafodaeth ymysg ein gilydd a'n cymunedau.  Plismona a diogelwch Gogledd Cymru yw'r rheswm am ein bodolaeth ac rydym am sicrhau pobl y byddwn yn gwneud pob dim posib i leihau effaith y toriadau ariannol hyn ar y gwasanaethau a ddarperir gennym."

"Realiti'r sefyllfa yw y bydd yna newidiadau arwyddocaol yn y dyfodol agos."

Fe ychwanegodd Prif Gwnstabl Mark Polin:

"Ein bwriad yw bod yn agored ac onest.  Mae gennym benderfyniadau anodd i'w gwneud a bydd adborth adeiladol gan bobl lleol yn werthfawr i ni wrth fynd ati i wneud penderfyniadau cywir.  Rydym yn wynebu cyfnod o newid sylweddol a fydd yn arwain at Heddlu Gogledd Cymru a llai o bobl ynddo a bydd gwahaniaethau sylweddol i'r ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau."

"Fodd bynnag, bydd yn dal i fod yn sefydliad sy'n parhau i amddiffyn y cyhoedd a byddwn yn parhau i ddarparu gwasanaethau y gall y cyhoedd fod yn falch ohono."

Mae disgwyl i'r llywodraeth gyhoeddi faint o arian sy'n mynd i heddluoedd y wlad ar 8 Rhagfyr.  Bydd Awdurdod yr Heddlu yn penderfynu ar gyllideb plismona Gogledd Cymru ar 11 Chwefror.

Dywedodd Mr Lewis:

"Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau yw 27 Ionawr ond hoffem eu cael yn gynharach gan y bydd hyn yn ein galluogi ni i gynnwys safbwyntiau yn llawn yn y broses gynllunio."

Gellir cael copiau caled o'r papur briffio drwy ffonio Awdurdod yr Heddlu ar 01492 805486 neu drwy ysgrifennu at Ymgynghoriad Dyfodol Plismona, Glan y Don, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8AW.