Heart Breakfast meet Super Nanny Jo Frost

Watch what happened when James & Gemma from Heart Breakfast met Super Nanny Jo Frost